แก้แขนหย่อนยาน

The excess and lax skin of the upper arm can be removed and tigthen up in about 2 hours. The would extennded from axillar to above the elbow on the posterior of the arm and rarely seen. 

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา